Regulamin bonów turystycznych

Regulamin zakupu oraz wykorzystania bonów turystycznych

§1. Postanowienia wstępne

 1. Emitentem bonów turystycznych - zwanym dalej Wystawcą - jest Only 5 Stars, ul. Zielona 2c/7, 05-420 Józefów.
 2. Bony turystyczne uprawniają do wymiany na usługi turystyczne świadczone przez organizatorów, dostępnych na portalu Only5stars.pl,
 3. Bony turystyczne nie mogą być realizowane na zakup biletów lotniczych.
 4. Wystawca bonów każdorazowo może dokonać wyłączenia poszczególnych ofert z listy imprez turystycznych, które mogą być opłacone bonami turystycznymi.
 5. Bony turystyczne są wystawiane na okaziciela.

§2. Warunki wykorzystania bonów turystycznych

 1. Bony turystyczne są ważne 12 miesięcy od daty wydania
 2. Data ważności bonów wakacyjnych każdorazowo jest umieszczona na ich rewersie.
 3. W okresie ważności bonów turystycznych należy dokonać rezerwacji usługi turystycznej. Realizacja usługi turystycznej może nastąpić po terminie ważności bonów.
 4. Po upływie daty ważności, bony turystyczne nie mogą być realizowane.
 5. Jeżeli bony turystyczne nie zostały wykorzystane przed upływem ich terminu ważności z winy Posiadacza bonów, bony takie uważane są za przeterminowane i nie mogą być przedłużone.
 6. Bony nie mogą być zamienione na gotówkę, nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce, przelewem lub innej formie pieniężnej.
 7. Jeśli wartość zarezerwowanej oferty jest niższa od wartości bonów, kwotę będącej różnicą, Posiadacz bonów nie będzie mógł wykorzystać przy płatności za kolejną wycieczkę.
 8. Jeśli wartość zarezerwowanej oferty jest wyższa od wartości bonów, Posiadacz bonów dopłaca różnicę przelewem lub e-przelewem przy rezerwacji wyjazdu na portalu Only5stars.pl,
 9. Bony turystyczne nie łączą się z innym promocjami organizowanymi przez Only 5 Stars. 
 10. Jeżeli bon jest wygraną w konkursie organizowanym przez Only 5 Stars, to na jedna wycieczkę można wykorzystać tylko jeden bon. 

§3. Realizacja bonów turystycznych

 1. Bony wakacyjne można zrealizować:

a)   Dokonując rezerwacji na portalu Only5stars.pl

b)    Telefonicznie 22 1004 112

 1. Po wyborze oferty Posiadacz bonów dopełnia wszelkich formalności zgodnie z zasadami rezerwacji wycieczek (podpisanie umowy oraz warunków uczestnictwa w imprezie turystycznej) zgodnie z regulaminem korzystania z portalu internetowego Only 5 Stars.
 2. Bony turystyczne mogą zostać zrealizowane w ramach płatności zaliczki lub dopłaty za wycieczkę.
 3. W dniu dokonania rezerwacji Posiadacz bonów zobowiązany jest przesłać mailem na adres cmV6ZXJ3YWNqZUBvbmx5NXN0YXJzLnBs skan posiadanych bonów, a następnie dostarczyć oryginał bonu drogą pocztowa lub kurierem na adres Only 5 Stars, ul. Zielona 2c/7, 05-420 Józefów.
 4. Po otrzymaniu bonów i dokonaniu ich pozytywnej weryfikacji przez Only 5 Stars, a w razie konieczności także po uiszczeniu opłaty uzupełniającej cenę imprezy, wybraną wycieczkę uznaje się za opłaconą. Klient otrzymuje potwierdzenie dokonania rezerwacji.
 5. Przyjmuje się iż data realizacji bonu to dzień dokonania rezerwacji wybranej imprezy turystycznej.


§4. Rezygnacja z imprezy turystycznej

 1. Rezygnacja przez Posiadacza bonów wakacyjnych z zakupionej imprezy turystycznej wymaga pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności. Zastosowanie mają zapisy regulaminu korzystania z portalu internetowego Only 5 Stars.
 2. W przypadku rezygnacji z inicjatywy posiadacza bonu lub gdy impreza nie rozpocznie się z powodów niezależnych od Only 5 Stars lub usługodawców będących partnerami Only 5 Stars, posiadaczowi przysługuje zwrot bonów wakacyjnych o wartości uwzględniającej potrącenie przez emitenta bonów kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej w wysokości określonej zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług turystycznych przez touroperatora organizującego imprezę turystyczną objętą dokonaną rezerwacją.
 3. Bony turystyczne zwrócone Posiadaczowi po potrąceniu, zgodnie z §4,  pkt. 2, zachowują pierwotny termin ważności, który biegnie na nowo.
 4. W przypadku, kiedy Posiadacz bonów turystycznych zrealizowanych w okresie ważności bonów, rezygnuje z imprezy turystycznej po upływie terminu ważności bonów, Only 5 Stars nie zwraca Posiadaczowi zrealizowanych bonów ani ich wartości.
 5. W przypadku, kiedy Posiadacz bonów wakacyjnych nie rozpoczął imprezy turystycznej opłaconej częściowo lub w całości bonami wakacyjnymi z powodu odwołania wyjazdu na skutek wystąpienia siły wyższej, Posiadaczowi bonów zwracane są bony o wartości odpowiadającej wartości zrealizowanych bonów wakacyjnych, których termin ważności wynosi 6 miesięcy liczonych od dnia wydania nowych bonów. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia katastrofalne zdarzenia naturalne i zaburzenia życia zbiorowego, jak wojny, rewolucje, strajki i zamieszki krajowe.
 6. Zwroty bonów turystycznych w sytuacji rezygnacji z imprezy turystycznej opłaconej częściowo lub w całości bonami wakacyjnymi odbywają się tylko i wyłącznie bonami turystycznymi.

§5. Reklamacje

 1. Reklamacje z tytułu wycieczek zakupionych za pośrednictwem Only 5 Stars, Posiadacze bonów winni składać zgodnie z aktualnie obowiązującymi ogólnymi warunkami świadczenia usług turystycznych organizatora imprezy turystycznej, którą wykupili.

§6. Dane osobowe

 1. Posiadacz bonów wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wystawcę bonów w celach marketingowych i statystycznych oraz na otrzymywanie na podany przez Posiadacza bonów adres poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez emitenta bonów o usługach własnych oraz o usługach i produktach partnerów handlowych emitenta bonów. Administratorem danych osobowych jest Wystawca bonów. Podanie danych przez Posiadacza bonów jest dobrowolne, jak również przysługuje mu prawo dostępu do treści swoich danych, kontroli ich oraz ich poprawiania.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Za utratę bonów wakacyjnych po ich dostarczeniu, odpowiedzialny jest Posiadacz. W przypadku utraty bonów Posiadaczowi nie przysługują w zamian nowe lub dodatkowe bony.
 2. Posiadacz bonów zobowiązany jest poinformować osoby, którym przekaże bony o ogólnych warunkach korzystania z bonów Wystawcy oraz o obowiązku zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu, publikowanego na stronach internetowych Only 5 Stars.
 3. Regulamin realizacji bonów wakacyjnych stanowi integralną część zamówienia na bony wakacyjne..
 4. Posiadacz bonów, składając zamówienie, oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje treść regulaminu realizacji bonów wakacyjnych.
 5. Wszelkie spory wynikające z umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 6. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Only5Stars.pl poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej only5stars.pl. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z chwilą umieszczenia go na stronie, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Nowe brzmienie regulaminu stosuje się do umów zawartych po jego publikacji na stronie internetowej Only5Stars.pl.