Regulamin

Regulamin korzystania z portalu internetowego Only5Stars.pl

§1. Postanowienia wstępne

 1. Portal turystyczny Only5Stars.pl prowadzony jest przez następującego przedsiębiorcę: Only 5 Stars  z siedzibą w Józefowie 05-420, adres: ul. Zielona 2c/7, REGON: 142551980, NIP: 524-264-50-68 (zwanego dalej  „Only5Stars.pl”), który działa jako podmiot współpracujący z organizatorami turystyki.
 2. Niniejszy regulamin (dalej zwany: „Regulaminem”, bądź „niniejszym regulaminem”) wskazuje  warunki i zasady wykonywania przez Only5Stars.pl , na zlecenie klientów (dalej: „Klient” lub „Klienci”), czynności prawnych i faktycznych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych oraz określa zasady korzystania z portalu Only5Stars.pl (dalej: „Portal”).
 3. W celu uniknięcia wątpliwości Only5Stars.pl wskazuje, że nie jest i nie będzie stroną umowy o świadczenie usług turystycznych oraz innych umów zawieranych za pośrednictwem Portalu, a jest nią usługodawca oferujący usługi będące przedmiotem danej umowy, zawieranej za pośrednictwem Portalu. Umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zawierane i wykonywane z uwzględnieniem ogólnych warunków umów, regulaminów i innych podobnych dokumentów stosowanych przez danego usługodawcę.  W ramach korzystania z usług Portalu dochodzi wyłącznie do zawarcia umowy zlecenia pośrednictwa w zawarciu umowy o świadczenie usług turystycznych z danym usługodawcą. Niniejszy regulamin dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez Only5Stars.pl.
 4. Ogólne Warunki, regulaminy i inne podobne dokumenty będą wiązały Klientów w razie ich zaakceptowania w ramach procedury zawierania umowy z danym usługodawcą za pośrednictwem Portalu. W razie braku ogólnych warunków umów danego usługodawcy zastosowanie mieć będą warunki stosowane przez dane linie lotnicze.
 5. Obowiązek sprawdzenia i dopełnienia wszelkich wymogów paszportowych i wizowych niezbędnych do pobytu w danym kraju spoczywa na Kliencie. Na prośbę klienta Portal udzieli informacji co do takich wymogów.

§2. Postanowienia różne

 1. Portal Only5Stars.pl:

a)      nie ponosi  odpowiedzialności za błędy w pisowni, liczbach i drukach w ofertach online dostarczonych przez usługodawców;

b)       nie odpowiada i nie ma wpływu na przyznanie lub odmowę przyznania wizy bądź wiz danemu Klientowi;

c)      nie weryfikuje (i nie jest zobowiązany do takiej weryfikacji) informacji podawanych przez poszczególnych usługodawców.

§3. Rezerwacja imprezy 

 1. Rezerwacja imprezy odbywa się za pośrednictwem internetu.
 2. Po wyborze interesującej imprezy, Klient przechodzi do formularza rezerwacji („Formularz”), do którego wprowadza dane uczestników imprezy niezbędne do dokonania rezerwacji. Finalizacja rezerwacji wymaga zaznaczenia opcji „Akceptuję” w odniesieniu do niniejszego regulaminu i innych ogólnych warunków zawartych na Stronie.
 3. Finalizacja rezerwacji spowoduje przeniesienie na stronę płatności (§4 poniżej). Wybranie przelewu on-line umożliwia dokonanie rezerwacji z natychmiastowym potwierdzeniem miejsc. Dokonanie wpłaty nie oznacza zawarcia umowy, a jedynie dokonanie rezerwacji danej imprezy.
 4. Każda rezerwacja jest dodatkowo weryfikowana przez Only5Stars.pl pod kątem prawidłowości skalkulowanej ceny dla danej wycieczki i jej składników, terminu, dostępności wycieczki, zakresu świadczeń objętych ceną i warunków uczestnictwa danego Organizatora.
 5. W przypadku pozytywnej weryfikacji Only5Stars.pl zatwierdza wpłatę dokonaną przez Klienta i dokonuje zatwierdzenia rezerwacji w systemie Organizatora. Po zatwierdzeniu rezerwacji przez Organizatora, Klient otrzymuje pocztą elektroniczną  następujące dokumenty: umowa, warunki uczestnictwa i potwierdzenie rezerwacji.
 6. W razie stwierdzenia rozbieżności, w szczególności dotyczących ceny, terminu, dostępności lub świadczeń objętych ceną, Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W razie akceptacji zmodyfikowanych warunków wycieczki, Only5Stars.pl zatwierdzi dokonaną wpłatę na poczet ceny nowej imprezy i po uzyskaniu wymaganej dopłaty lub po zwróceniu ewentualnej nadpłaty, prześle Klientowi na wskazany adres poczty elektronicznej dokumenty, o których mowa w ustępie 5 powyżej. Brak zgody na zmodyfikowane warunki oznaczać będzie anulowanie rezerwacji i zwrot całej kwoty wpłaconej na poczet danej imprezy.
 7. Wybranie przelewu tradycyjnego na stronie płatności umożliwia dokonanie rezerwacji wybranej wycieczki bez potwierdzenia miejsc. Rezerwacja ta wymaga weryfikacji dostępności miejsc przez Only5Stars.pl w systemie Organizatora.
 8. Po sprawdzeniu dostępności miejsc oraz po ostatecznym potwierdzeniu pełnej ceny imprezy Only5Stars.pl kontaktuje się z Klientem i potwierdza zamiar zakupu danej imprezy. W takim przypadku, do Klienta zostaje przesłany  email potwierdzający złożenie zamówienia wraz z dokumentami, o których mowa w ustępie 5 powyżej. Po weryfikacji tych dokumentów Klient dokonuje wpłaty podanej kwoty na wskazany rachunek bankowy. W celu przyspieszenia procesu rezerwacji, potwierdzenie wpłaty można przesłać na adres cmV6ZXJ3YWNqZUBvbmx5NXN0YXJzLnBs .
 9. Wpłata, o której mowa w ustępie 8 powyżej stanowi podstawę dokonania ostatecznej rezerwacji w systemie danego Organizatora imprezy.

§4. Płatności

 1. Only5Stars.pl jest uprawniona do pobrania od Klienta, w imieniu usługodawcy, należności za zakupione usługi turystyczne.
 2. Należności za zakupione usługi turystyczne i świadczenia płatne są wg warunków podróżowania i płatności wybranego usługodawcy na rachunek bankowy Only5Stars.pl bądź u danego usługodawcy.
 3. Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku odbiorcy. Brak wpłaty za zarezerwowane usługi w wyznaczonym terminie upoważnia Only5Stars.pl lub danego usługodawcę do anulowania rezerwacji zgodnie z obowiązującymi warunkami uczestnictwa, płatności i podróżowania danego usługodawcy. Ewentualne koszty takiej anulacji będą obciążać Klienta.
 4. W razie leżącego po stronie danego usługodawcy braku możliwości realizacji danej usługi turystycznej, kwota wpłacona przez Klienta na poczet tej usługi zostanie w całości zwrócona Klientowi. W przypadku nie przyjęcia zgłoszenia przez usługodawcę, Klient nie jest uprawniony do żądania jakiegokolwiek świadczenia, w tym odszkodowania bądź zadośćuczynienia od Only5Stars.pl bądź od danego usługodawcy.
 5. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

§5. Usługi i  ceny

 1. Zakres świadczonej usługi przy każdej rezerwacji wynika z opisu usługi danego usługodawcy oraz potwierdzeniu podróży. Dodatkowe porozumienia, zmieniające zakres usług, wymagają odrębnego pisemnego potwierdzenia.
 2.  Only5Stars.pl wskazuje, że co do zasady każdy usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian co do zakresu poszczególnych usług w stosunku od uzgodnionej treści umowy,  zgodnie z ogólnymi warunkami podróżowania i płatności danego usługodawcy. W takim przypadku Only5Stars.pl, jako pośrednik przy zawieraniu takich umów nie ponosi odpowiedzialności za takie zmiany, a adresatem wszelkich roszczeń w  tym względzie może być wyłącznie dany usługodawca dokonujący zmiany.
 3. Klientowi nie przysługuje zwrot całości bądź części ceny w razie nie skorzystania z danej usługi (po jej zarezerwowaniu) bądź wcześniejszego powrotu.

§6. Formy płatności

 1. W zależności od odstępu czasu pomiędzy chwilą rezerwacji wycieczki turystycznej, a datą jej rozpoczęcia, możliwe są dwie formy płatności za wycieczkę:

-        płatność częściowa, polegająca na wpłacie zaliczki a następnie pozostałej kwoty;

-        płatność całkowita.

 1. Wpłata zaliczki jest możliwa w razie dokonania jej na nie później niż 40 dni przed terminem rozpoczęcia wycieczki turystycznej, z zastrzeżeniem, że dokładny najpóźniejszy termin na płatność w ten sposób określa Usługodawca. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają przedstawiciele Only5Stars.pl. Przy wpłacie zaliczki, Only5Stars.pl przekaże również harmonogram wpłaty pozostałej części ceny.
 2. Only5Stars.pl dopuszcza następujące formy płatności:

-        przelew bankowy;

-        przelew internetowy.

 1. Przelewu bankowego należy dokonać na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu rezerwacji bądź na następujący rachunek bankowy:

Only 5 Stars

ul. Zielona 2c/7, 05-420 Józefów

ING Bank Śląski

18 1050 1025 1000 0091 0790 9146

 1. Dokonując przelewu w tytule przelewu należy wpisać numer płatności lub numer rezerwacji nadany przez Only5Stars.pl, przesłany w dokumentach rezerwacyjnych.
 2. Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres poczty elektronicznej cmV6ZXJ3YWNqZUBvbmx5NXN0YXJzLnBs wraz z następującymi danymi:

-        numer płatności (rezerwacji);

-        imię i nazwisko Klienta.

 1. W razie wyboru płatności w formie przelewu internetowego Klient zostanie przeniesiony do strony logowania danego banku, gdzie należy postępować zgodnie z instrukcjami na stronie banku, celem zlecenia płatności zgodnej z dokumentami rezerwacyjnymi.

§7. Rezygnacja z  umowy, zmiana rezerwacji, zmiana zgłoszonych uczestników

 1. Uczestnik podróży ma prawo w każdym momencie przed rozpoczęciem podróży do rezygnacji z podróży na podstawie umowy zawartej za pośrednictwem Only5Stars.pl.
 2.  Ewentualne opłaty z tytułu odstąpienia od rezerwacji każdorazowo wynikają z ogólnych warunków, regulaminu, bądź innego podobnego dokumentu danego usługodawcy.
 3. Rezygnacja z umowy bądź zmiana rezerwacji podróży mogą być zrealizowane tylko przy udziale Only5Stars.pl. Wiążącą formą zgłoszenia rezygnacji przez Klienta jest forma pisemna. Rezygnacje w innych formach (w tym w formie email bądź fax) nie będą uwzględniane.
 4.  Jeśli na żądanie Klienta, po dokonaniu i potwierdzeniu danej rezerwacji będą dokonywane zmiany co do miejsca rozpoczęcia podróży, zakwaterowania, rodzaju transportu oraz terminu podróży, Only5Stars.pl bądź dany usługodawca może pobrać opłatę z tytułu zmiany rezerwacji od każdego podróżnego.
 5. Zwrot kosztów z tytułu nieodbytych lotów w przypadku podróży lotniczych jest uzależniony od przewoźnika oraz zastosowanej taryfy biletowej. 
 6. Only5Stars.pl wskazuje, iż w przypadku:

a)      lotów specjalnych i czarterowych obowiązują ogólne warunki handlowe danego organizatora podróży/danego towarzystwa lotniczego, dostępne w procesie rezerwacji; wszelkie loty specjalne i czarterowe muszą zostać potwierdzone przez Klienta najpóźniej 48 godzin przed lotem powrotnym w danym towarzystwie lotniczym lub u danego usługodawcę; Jeżeli potwierdzenie powrotu nie ma miejsca, Only5Stars.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne anulowanie rezerwacji lub odmowę przyjęcia pasażera na pokład samolotu;

b)      rezerwacji i wynajmu mieszkań/domków letniskowych zastosowanie mają również tu szczególne warunki stosowane przez danego oferenta;

c)      lotów liniowych - Klient otrzymuje bilet elektroniczny;

d)     rezerwacji krótkoterminowych, dokumenty podróży zostaną zdeponowane na stanowisku odpraw danego usługodawcy na właściwym lotnisku; dokładniejszych informacji udzieli Klientowi doradca podróży po dokonaniu rezerwacji;

e)      podróży pakietowych - wszystkie dokumenty podróży zostaną przekazane przez Only5Stars.pl bądź przez danego usługodawcę po zapłacie całości ceny; sposób przekazania klientowi dokumentów określać będzie dany usługodawca;

f)        podróży last minute- obowiązują Ogólne Warunki Podróżowania i Płatności danego usługodawcy, dostępne przed każdą rezerwacją i które Klient potwierdza w trakcie procedury rezerwacyjnej;

g)      rezerwacji ofert z dojazdem własnym - obowiązują regulacje obowiązujące w danym hotelu lub regulacje danego usługodawcy. 

§8. Ubezpieczenia

 1. Usługodawca jest zobowiązany zawrzeć umowy ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków na rzecz każdego Klienta - uczestnika imprezy. Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela jest podana każdorazowo w warunkach uczestnictwa w imprezach turystycznych danego organizatora. Koszt takiego ubezpieczenia jest zawarty w końcowej cenie podróży.
 2. Only5Stars.pl rekomenduje zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezach turystycznych bądź ubezpieczenia od następstw chorób przewlekłych.

§9. Regulacje paszportowe, wizowe, celne, dewizowe i zdrowotne

 1. Usługodawca zobowiązany jest do informowania Klientów - na ich żądanie - przed zawarciem umowy,  o przepisach sanitarnych, wizowych oraz paszportowych, obowiązujących w krajach docelowych oraz ich ewentualnych zmianach, a w szczególności o terminach oczekiwania na wydanie wizy oraz innych wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w danej imprezie turystycznej. Uczestnik odpowiedzialny jest za przestrzeganie wszystkich wszelkich przepisów, niezbędnych w celu realizacji imprezy, a także za posiadanie wszystkich dokumentów podróży. Wszystkie utrudnienia, które powstaną z powodu nieprzestrzegania takich  przepisów, obciążają Uczestnika.
 2. Only5Stars.pl udzielają Klientom rzetelnych informacji do przekazania których obowiązany jest przez obowiązujące przepisy prawa, nie ponosząc odpowiedzialności za informacje przekazywane przez danego Usługodawcę

§10. Ograniczenia odpowiedzialności 

 1. Only5Stars.pl nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez danego usługodawcę. Dane dotyczące przewozów lub innych usług turystycznych, w których zawarciu pośredniczy Only5Stars.pl opierają się wyłączne na danych przekazanych do Only5Stars.pl przez usługodawców, organizatorów, linie lotnicze etc.
 2. Only5Stars.pl  ponosi wobec swoich Klientów odpowiedzialność za wykonanie usług pośrednictwa z zachowaniem należytej rzetelności.


§11. Prawa autorskie

 1. Only 5 Stars Krzysztof Sołtys jest jedynym właścicielem Serwisu a treści zawarte na stronie internetowej Only5Stars.pl podlegają ochronie prawnej, w tym przepisów Ustawy o  prawach autorskich i prawach pokrewnych.
 2. Poza wyjątkami dopuszczalnymi przez polskie prawo, nie jest dopuszczalne kopiowanie bądź modyfikowania treści serwisu bez uprzedniej zgody właściciela portalu.


§12. Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących usług świadczonych przez Only5Stars.pl, Klient może złożyć reklamację. Reklamację składa się pisemnie, listem poleconym lub pocztą elektroniczną na adres: Only 5 Stars z siedzibą w Józefowie 05-420, adres: ul. Zielona 2c/7, email: Yml1cm9Ab25seTVzdGFycy5wbA== .
 2. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji należy podać: imię i nazwisko, datę zawarcia umowy oraz inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na szybkie i obiektywne rozpatrzenie reklamacji.
 3. Only 5 Stars.pl rozpatruje złożoną reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni kalendarzowych, liczonym od momentu otrzymania Reklamacji.
 4.  Jeżeli rozpatrzenie reklamacji jest niemożliwe we wcześniej zakomunikowanym terminie, klient zostanie poinformowany o przyczynach opóźnienia i nowym terminie rozpatrzenia reklamacji, który nie może jednak przekroczyć 30 dni kalendarzowych od momentu otrzymania reklamacji. Wydłużenie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może nastąpić gdy mimo dołożenia należytej staranności i podjęcia wszelkich niezbędnych działań ze strony Only5 Stars.pl, sprawa nie została wyjaśniona, a udzielenie odpowiedzi nie rozwiązałoby istoty reklamacji klienta i skutkowałoby koniecznością wznowienia procesu reklamacyjnego.
 5. Osobom niezadowolonym ze sposobu rozpatrzenia reklamacji przysługuje uprawnienie złożenia pozwu do sądu powszechnego na zasadach ogólnych, wynikających z polskiego prawa.

§113. Postanowienia końcowe 

 1. Klienci bądź uczestnicy danych usług turystycznych nie są uprawnieni do przeniesienia całości bądź części praw i obowiązków, wynikających z umowy pośrednictwa zawartej z Only5Stars.pl na osoby trzecie. Cesja świadczeń Klienta należnych od danego usługodawcę jest dopuszczalna, o ile nie ustalono inaczej w ogólnych warunkach handlowych danego usługodawcy.
 2. Only5Stars.pl zobowiązuje się wykorzystywać dane uzyskane, przetwarzane i zachowywane podczas rezerwacji, rejestracji oraz korzystania z usług spółki Only5Stars.pl wyłącznie do celów realizacji umów zawieranych za pośrednictwem Only5Stars.pl. Wszelkie udostępnianie ich osobom trzecim odbywać się będzie wyłącznie w sytuacjach przewidzianych prawem.
 3. Jeśli jest to konieczne do realizacji zawieranych umów, dane uczestników uzyskane podczas rejestracji mogą być przekazywane danym usługodawcom lub innym osobom trzecim.
 4. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu podlegają prawu polskiemu.
 5.  Wszelkie spory wynikające z umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 6. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Only5Stars.pl poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej only5stars.pl. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z chwilą umieszczenia go na stronie, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Nowe brzmienie regulaminu stosuje się do umów zawartych po jego publikacji na stronie internetowej Only5Stars.pl.